โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรม
เรื่อง การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 12-13 กันยายน 2556
จัดโดย...สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้ง 2 วิทยาเขต