ภาพกิจกรรม : เครือข่ายเทา-งามวิจัย
โดยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้บริหารและผู้ประสานงานวิจัยของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเครือเทา-งาม ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
และพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย
และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในเครือ เทา-งามวิจัย...
..http://tao-ngam.nu.ac.th/