โครงการการพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 12 ก.พ. 57
วิทยากร รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา