โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
“การเตรียมความพร้อมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย”
วันที่ 11 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง