โครงการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร:
เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ นำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มิ.ย. - ก.ค. 57