ภาพกิจกรรมการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังข้อมูลสภาพพื้นที่จากตัวแทนชุมชนลุ่มน้ำท่าเชียด
และการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นการสร้างฝายชะลอน้ำไหลและป่าริมห้วย
การดูแลรักษาป่าแนวเดิมเทือกเขาบรรทัด การปลูกป่าเพิ่มในสวนยางพาราและสวนผลไม้ ครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม 2556 อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง