บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย       การสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยหรือการได้รับการยกย่องในวงวิชาการ  

ข้อมูลส่วนตัว

      1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ นามสกุล
                               (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sappasith Klomklao

      2. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะ เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

      3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
            คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  
            Email-address: sappasith@tsu.ac.th  โทรศัพท์ 074-693996

      4. ประวัติการทำงานโดยสังเขป

            ด้านวิชาการ
            - เริ่มบรรจุตำแหน่งอาจารย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549
            - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552
            - ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

            ด้านบริหาร
            - คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
            - คณะกรรมการประจำสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ (ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
            - คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ปี พ.ศ. 2556-2557)
            - ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ปี พ.ศ. 2556-2557)
            - คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2556–2558)