บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา  สุขเกษม

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย       การได้รับรางวัล       การได้รับยกย่อง

ข้อมูลส่วนตัว

      1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา  สุขเกษม
            (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chontisa Sukkasem

      2. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

      3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
            คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  
            Email-address: chontisa.s@gmail.com  โทรศัพท์ 074-693996

      4. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2534

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2540

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ทำวิจัย ณ Oregon State University)

2552

หลังปริญญาเอก
(non degree)
(วัสดุและงานระบบเพื่อประโยชน์ทางไฟฟ้าเคมี)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

2555

      5.  สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  
            - เทคโนโลยีชีวภาพ (วิศวกรรมชีวภาพสิ่งแวดล้อม ทางชีวเคมีไฟฟ้า): เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพสำหรับบำบัดน้ำเสีย
            Biotechnology (Bio-Electro-Chemical Environmental Engineering): Microbial fuel cells for Wastewater Treatment