ปฏิทินภารกิจผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์

Link ภารกิจการสอนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา