สำหรับผู้แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมเดินทางทัศนศึกษา สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25

   

หลักการและเหตุผล
การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นความสามารถในการวิจัย จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย   ให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – based Society) นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งสำคัญของการวิจัย คือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย