บริการฝึกอบรม
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 11232
  ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ

         
  กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304