ผู้บริหาร

รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
หัวหน้าสำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน: 7239

นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน: 7238

ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการ Chromatography
         
 
         
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
อ.ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
   
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
         
ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
         
อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
อ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
   
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
         
ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องเครื่องมือ Freeze Dryer
         
 
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
 
สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
         
ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ

       
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304