Water Bath (อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

มีขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 45 ลิตร และสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 95 องศาเซลเซียส มีค่าละเอียดในการตั้งค่าอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Memmert / WNB-45

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304