Water Activity (เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (water activity : aw) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอาง โดยอาศัยหลักการวัดแบบกระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้า, สามารถวัดปริมาณน้ำอิสระ ในช่วง 0.03 ถึง 1.00 aw มีความแม่นยำถึง ± 0.003 aw, 23.5 สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในช่องตรวจวัดตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ±0.2 เคลวิน ความละเอียดของอุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Novasina / LabMaster-aw STANDARD

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304