UV/Vis Spectrophotometer (เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ระบบลำแสง (Photometric System) เป็นระบบลำแสงคู่ (Double Beam Optics), มีแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) 2 แบบ คือ หลอดดิวทีเรียม (Deuterium Lamp) และหลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp), สามารถตรวจวัดค่าได้ในช่วงความยาวคลื่น (Wavelength Range) ตั้งแต่ 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร, ระบบแยกคลื่นแสง (Photometric System) เป็นชนิด Holographic Grating

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Chromatography

ยี่ห้อ / รุ่น

Shimadzu / UV 1800

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304