Sputter Coater (เครื่องฉาบทอง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

สารเคลือบชนิดเป็นทอง (Au) และพาราเดียม (Pd) ใช้ปั๊มสุญญากาศขนาดอัตราการไหล 50 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด

ยี่ห้อ / รุ่น

Quorum Technologies / SC7620

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304