Shaking Incubator (ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ + 0.25 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้ 30 – 300 รอบต่อนาที โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน +1 รอบต่อนาที, มีช่วงกว้างของการเขย่า (Stroke) เท่ากับ 22 มิลลิเมตร หรือดีกว่า, สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหรือตั้งเวลาเพื่อควบคุมการทำงานได้ถึง 47 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

N-BIOTEK / NB-205

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304