Salinity meter (เครื่องวัดความเค็ม)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องวัดความเค็มโดยใช้การหักเหของแสง มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแบบมือถือสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก, วัดค่าความเค็มได้ในช่วง 0 %Salinity ถึง 10 %Salinity หรือกว้างกว่า มีความละเอียดในการอ่าน (Scale division) 0.2 %Salinity วัดค่าความถ่วงจำเพาะได้ในช่วง 1.000 ถึง 1.070 มีความละเอียดในการอ่าน (Scale Division) 0.001

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

A.KRUSS / HR27-100

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304