pH Meter (เครื่องวัดกรด-ด่าง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ช่วงวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00
ความละเอียดในการวัดค่า pH 0.01 pH
ช่วงวัดค่าอุณหภูมิ -5 °C ถึง 60 °C

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Chromatography

ยี่ห้อ / รุ่น

ADWA / AD12

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304