Protein Analyzer (เครื่องวิเคราะห์โปรตีน)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนได้มากกว่า 99.5% (Recovery Rate >99.5%) มีค่าความแม่นยำ (Reproducibility) +1 % และสามารถวัดค่าไนโตรเจนได้ต่ำสุด (Detection Limit) 0.1 mgN, เครื่องย่อยไนโตรเจนสามารถให้ความร้อนสูงสุดได้ถึง 430 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Gerhardt

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304