Moisture Analyzer (เครื่องวิเคราะห์ความชื้น)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้นของตัวอย่างที่เป็นของเหลว ของแข็ง และตัวอย่างที่ข้นหนืด, สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 40-160 องศาเซลเซียส, ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 70 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัม และอ่านละเอียด 0.01% สำหรับค่าความชื้น

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Sartorius / MA37

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304