High Performance Liquid Chromatography ( เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

มีปั้มที่สามารถทนความดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 Mpa (ไม่น้อยกว่า 600 bar), ปั้มสามารถผสมสารได้ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด (ผสมสารแบบ Low Pressure), มีเครื่องไล่ฟองอากาศในสารละลายพร้อมกันได้อย่างน้อย 4 ชนิด, เครื่องฉีดสารตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 0.1 ไมโครลิตรและไม่มากกว่า 100 ไมโครลิตร ปรับได้ละเอียดครั้งละ 0.1 ไมโครลิตร, สามารถฉีดสารตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง (สำหรับขวดบรรจุสาร 1.5 ml. หรือ 2.0 ml.), ตู้ควบคุมอุณหภูมิ1.5.1 มีระบบทำความร้อนและเย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงต่ำกว่าอุณหภูมิห้องไม่น้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส, ตัวตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์, ตัวตรวจวัดสารชนิดการเรืองแสง, ตัวตรวจวัดแบบดัชนีหักเห

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Chromatography

ยี่ห้อ / รุ่น

Agilent / 1260

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304