Hotplate and Magnetic Stirrer (เตาให้ความร้อนและแผ่นกวนสาร)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถปรับความเร็วการหมุนแม่เหล็กด้วยมอเตอร์ ได้ตั้งแต่ 100 ถึง 1,400 รอบต่อนาที และมีความแม่นยำ ±2%, 13.10 สามารถกวนน้ำได้มากถึง 20 ลิตร, สามารถทำให้แผ่นให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียสแบบอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Heidolph / MR Hei Standard

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304