Furnace (เตาเผาอุณหภูมิสูง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

อุณหภูมิสูงสุด 1200 องศาเซลเซียส, มีขนาดช่องเผาไม่น้อยกว่า 235x196x400 มิลลิเมตร (สูง x กว้าง x ลึก) หรือประมาณ 18 ลิตร, มีขดลวดให้ความร้อนฝังอยู่ด้านข้างของผนังเตาทั้ง 4 ด้าน

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี (ห้องเครื่องมือร้อน)

ยี่ห้อ / รุ่น

Carbolite / AAF 12/18

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304