Fiber Analyzer (ชุดวิเคราะห์เยื่อใย)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ชุดสกัดเยื่อใยเป็นเครื่องมือสกัดหาปริมาณเยื่อใยด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์หาได้ทั้ง Crude Fiber และ ADF/NDF, สามารถสกัดหาปริมาณเยื่อใยในสารตัวอย่างได้อย่างน้อยครั้งละ 12 ตัวอย่าง, ใช้เทคนิคของถุง Fiber Bag ในการสกัดล้าง และกรองตัวอย่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Gerhardt / FT12

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304