Fat Analyser (เครื่องวิเคราะห์ไขมัน)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

มีระบบที่สามารถทำอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 300 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Gerhardt / SOX416

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304