Freezers to 4 °C (ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงตั้งแต่ 2 ถึง 15 องศาเซลเซียส ปรับความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส, มีความจุใช้งานไม่น้อยกว่า 270 ลิตร

ห้องปฏิบัติการ

ห้องรับตัวอย่าง

ยี่ห้อ / รุ่น

EVERmed / MPR 270 W xPro

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304