Freeze Dryer (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ชุดทำแห้งตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ สามารถทำความเย็นได้ต่ำถึง –85 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย
1. ชุดทำแห้งตัวอย่างแบบถาดมีระบบให้ความร้อนชนิดไร้สาย
2. ชุดทำแห้งตัวอย่างบรรจุขวดยาฉีด
3. ชุดอุปกรณ์สำหรับทำแห้งตัวอย่างแบบขวด

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง Freeze Dryer

ยี่ห้อ / รุ่น

Christ / Delta 2-24 LSCplus

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304