Freezers to -20 °C (ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงตั้งแต่ -16 ถึง -25 องศาเซลเซียส, ความจุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 305 ลิตร

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง Freeze Dryer

ยี่ห้อ / รุ่น

EVERmed / BLF305

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304