Cooling Bath (อ่างทำความเย็น)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

มีความจุไม่น้อยกว่า 16 ลิตร สามารถทำอุณหภูมิได้อย่างน้อย – 40 องศาเซลเซียส

ห้องปฏิบัติการ

ห้อง Freeze Dryer

ยี่ห้อ / รุ่น

Christ / CB18-40

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304