Colorimeter (เครื่องวัดสี)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

หลักการวัดแบบ Dual Beam Spectrophotometer, หลักการของ Reflectance แบบ 45/0 ซึ่งเป็นหลักการที่อ่านค่าสีเหมือนกับสายตามนุษย์มองมากที่สุด, สามารถวัดสีได้ในช่วงความยาวคลื่นแสง 400-700 นาโนเมตร, ระบบของการวัดสัญญาณ (Detector) มีจำนวนของ Diode Array ไม่น้อยกว่า 256 ตัว

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Chromatography

ยี่ห้อ / รุ่น

ColorFlex / EZ

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304