Critical Point Drier (เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบวิกฤต)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

มีห้องบรรจุชิ้นงานป้องกันน้ำภายนอกเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด

ยี่ห้อ / รุ่น

Quorum Technologies / K850

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304