COD Reactor (เตาให้ความร้อนสำหรับการวิเคราะห์ค่าซีโอดี)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเตาให้ความร้อนแก่หลอดตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ COD, TOC, Total Chromium, Total Nitrogen, Total Phosphate, Trihalogenmethane, โลหะ (Metal) และโลหะหนัก, อุณหภูมิ ตั้งแต่ 37–165 องศาเซลเซียส, เวลา ตั้งแต่ 0–480 นาที

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Hach / DRB200

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304