Brix Refractometer (เครื่องวัดความหวาน)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

เครื่องวัดความหวานโดยใช้หลักการการหักเหของแสง มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแบบมือถือ วัดค่าได้ในช่วง 0%Brix ถึง 32%Brix, มีค่าความถูกต้อง (accuracy) 0.2%Brix, มีความละเอียดในการอ่านค่าความหวาน (Scale division) 0.2% Brix, มีระบบ Temperature compensation สำหรับการวัดในช่วงอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียสให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียสแบบอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

A.KRUSS / Optronic GmbH -HRT32

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304