Analytical Balance 5 Kg (เครื่องชั่ง 5 กิโลกรัม)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า (Weighing Capacity) 5100 กรัม อ่านค่าละเอียด (Readability) 0.1 กรัม มีค่าความแม่นยำของการชั่งซ้ำ (Repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 กรัม และมีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้น (Linearity) + 0.3 กรัม

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

Sartorius / QUINTIX5101-1S

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304