Analytical Balance 4 Digit (เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
 

คุณสมบัติของเครื่อง

มีความละเอียดในการอ่านได้ 0.1 มิลลิกรัม (Readability), 2.3 มีค่า Linearity = ±0.2 มิลลิกรัม, หน่วยในการชั่ง g, mg, oz, GN, ozt, dwt, ct, mom, Tls, Tlh, Tlt

ห้องปฏิบัติการ

ห้องวิเคราะห์ทางเคมี

ยี่ห้อ / รุ่น

METTLER Toledo / MS 204 S

     
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304