img05

Certificate

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น แก่ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษณ

img02

Study Trip

นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

img03

Study Trip

นิสิต​ภาควิชาเคมี​ คณะ​วิทยาศาสตร์​ ม.ทักษิณ​ เข้าศึกษาดูงาน​เครื่องวัดสี

img04

Lab Safety

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

img06

Study Trip

img07

Study Trip

นิสิตรายวิชา 0502421 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าฝึกประสบการณ์ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง

img08

ห้องเครื่องมือ Freeze Dryer

img09

Study Trip

img10

ห้องปฏิบัติการ Chromatography

img11

Study Trip

img12

Study Trip

img13

Study Trip

img14

Study Trip

img01

Lab Safety

img15

Study Trip

img16

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

img16

Poster Presentation

img16

Poster Presentation

img16

Lab Safety

img16

Lab Safety

พิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปี 2561

img16

Certificate

ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ

       
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304