ติดต่อศูนย์เครื่องมือกลาง

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เลขที่ 222 ม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55 โทรศัพท์มือถือ 08-1540-7304 ,086-4815005

rec.rditsu@gmail.com
@fpo6193d
ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ

       
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304