ความเป็นมาและภารกิจของศูนย์เครื่องมือกลาง
ความเป็นมา

               ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสร้างระบบกลไกและพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการกลางของมหาวิทยาลัยสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมทั้งเพื่อบริการวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นักวิจัย ชุมชน และ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมกระบวนการวิชาการมาประยุกต์ใช้บริการแก่สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงสร้างให้มีกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และอนุมัติงบประมาณในปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ด้วยวงเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อรองรับการดำเนินงาน เริ่มเปิดให้บริการศึกษาดูงานเครื่องมือ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ภารกิจและหน้าที่ของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการการศูนย์เครื่องมือกลาง

               1. งานบริการเครื่องมือวิจัยเฉพาะทาง รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือวิจัยเฉพาะทางสำหรับผู้ขอรับบริการที่มีความชำนาญในใช้เครื่องมือฯ และประสงค์ที่จะดำเนินการด้วยตนเอง รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

               2. งานบริการรับวิเคราะห์ทดสอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้บริการ ตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ โดยเครื่องมือบริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีที่มีภายในศูนย์เครื่องมือกลาง รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

               3. งานสอบเทียบเครื่องมือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือของศูนย์เครื่องมือกลางและหน่วยงานภายนอก ในเรื่องของมาตรฐานของเครื่องมือ วิธีการสอบเทียบและระบบควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการสอบเทียบที่เหมาะสม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม)

               4. งานบริการฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือ การเตรียมตัวอย่าง การสอบเทียบ รวมถึงเทคนิคการใช้ ทฤษฎี หลักการดูแลรักษาเบื้องต้น แก่นักวิจัยและผู้สนใจ รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

               5. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางและเครื่องมือบริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีภายในศูนย์เครื่องมือกลางให้พร้อมใช้งาน และจัดการซ่อมแซมในกรณีที่เครื่องมือฯ เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

               6. งานระบบคุณภาพและมาตรฐาน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพ งานอาชีวอนามัย งานระบบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

               7. งานคลังและพัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการดำเนินการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สารเคมี จัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดเก็บ ดูแลรักษาและการให้บริการวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีตามคำร้องขอ รวมถึงงานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ การสำรองจ่าย การตั้งเบิก การรายงานงบการเงิน การควบคุมงบประมาณตามแผน การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

               8. งานธุรการและบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานเลขานุการ และการประสานงานกับทุกภารกิจเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ

       
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Email: rec.rditsu@gmail.com โทรศัพท์ 081-540-7304